การจัดทำแผนกลยุทธ์ ระยะ 3 ปี ร.ร.ไตรเขตประชาสามัคคีฯ

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงเรียน SWOT

1.ตารางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  (จุดแข็ง-จุดอ่อน)

https://docs.google.com/document/d/1lNKPkcPVJHABSG4zA07bmGsP3hUv-MMrIg0vQtROMqA/edit?usp=sharing

2.ตารางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  (โอกาส-อุปสรรค)

https://docs.google.com/document/d/1Hj_gXEUhpZIkz31ojlrtLASYSWi73g9FSVH9J6ppTHs/edit?usp=sharing

3.แบบประเมินผลกระทบของปัจจัยภายในที่มีผลต่อโรงเรียน

S1 ด้านโครงสร้างและนโยบาย      http://goo.gl/forms/n54L4IarGq

 

S2 ด้านการให้บริการและคุณลักษณะของผู้เรียน     http://goo.gl/forms/5Ql2L7hGvm

 

M1  บุคลากร    http://goo.gl/forms/HCAzLSs15I

 

M2  การเงิน      http://goo.gl/forms/pOk6Kz1gHl

 

M3  วัสดุอุปกรณ์     http://goo.gl/forms/ZPLU1rWcSq

 

M4  การบริหารจัดการ      http://goo.gl/forms/uOUPWLysV9

 

 

4.แบบประเมินผลกระทบของปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อโรงเรียน

S  สังคม-วัฒนธรรม      http://goo.gl/forms/lZkkFqfIpZ

 

T  เทคโนโลยี      http://goo.gl/forms/yARWS6pLHH

 

E  เศรษฐกิจ     http://goo.gl/forms/f7w5hAp0Ss

 

P  การเมืองและกฎหมาย     http://goo.gl/forms/dS9Ax3JlO9

 

 

5.การกำหนดกลยุทธ์ระดับแผนงาน

https://docs.google.com/a/trikate.ac.th/document/d/1UszkgZcltW-yuco9dBHmIrlyTLzk80VxMma3xzyqgRo/edit?usp=sharing

 

6.การกำหนดโครงการ

https://docs.google.com/document/d/1nhznt9BtGN5Zl0-FiTiITcFic1emNe5_I-Hd_DxYF9I/edit?usp=sharing

 

 

ข้อมูลการกำหนดตัวชี้วัด แผนกลยุทธ์ 2556-2558

https://drive.google.com/file/d/0B-0H3FegFho3Q25Ha0dHRnFMdGM/view?usp=sharing